» Fiscaal actueel 1


» Fiscale eindejaarstips 2010 en wijzigingen 2011

Onze eindejaarstips zijn toegespitst op zaken die u nog net vóór, of juist net na, de jaarwisseling zou kunnen doen. Daarnaast zijn een aantal wijzigingen in de fiscale wetgeving voor het jaar 2011 opgenomen. Indien u vragen heeft of uw specifieke situatie wilt voorleggen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

klik hier voor onze fiscale eindejaarstips 2010 en wijzigingen 2011


» Verlaagde btw-tarief onderhoud woningen

We willen graag het volgende onder uw aandacht brengen:
Het btw-tarief voor een verbouwing van een huis gaat tijdelijk omlaag van 19% naar 6%.
Het kabinet wil met deze en andere maatregelen de woningmarkt en de bouwsector een impuls geven.
Het lagere btw-tarief geldt vanaf oktober voor een periode van 9 maanden (dit is dus tot en met juni 2011). De te verbouwen of te renoveren woning moet minimaal 2 jaar in gebruik zijn. De regeling is van toepassing op arbeidsloon, niet op materialen.

Het nieuwsbericht en meer informatie over de maatregelen vindt u op de site van het Ministerie van Financiën.

Indien u nadere informatie wenst omtrent de regeling dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.


» Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Onze eindejaarstips zijn toegespitst op zaken die u nog net vóór, of juist net na, de jaarwisseling zou kunnen doen. Daarnaast zijn een aantal wijzigingen in de fiscale wetgeving voor het jaar 2010 opgenomen. Indien u vragen heeft of uw specifieke situatie wilt voorleggen dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

klik hier voor onze fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010


» Buikema Belastingen wint bezwaarprocedure van de fiscus!

Lees hier hoe wij succesvol procedeerden tegen de belastingdienst over de aftrek van kosten voor woningaanpassingen in verband met ziekte.

Kosten voor woningaanpassingen in verband met ziekte kunt u onder voorwaarden aftrekken. U dient dan onder meer te beschikken over een vooraf afgegeven verklaring van een behandelend medicus waaruit blijkt dat de woningaanpassingen noodzakelijk zijn in verband met de ziekte. In dit geval verliep het ziekteproces van cliënt erg snel. Zo snel zelfs dat zijn partner het aanpassen van de woning meteen liet uitvoeren, zonder vooraf een arts om een verklaring te vragen. Achteraf werd die verklaring alsnog gegeven. Cliënt was toen reeds overleden. Op de formele grond dat de verklaring niet vooraf was gegeven, weigerde de inspecteur echter toch de aftrek. Daartegen tekenden wij bezwaar aan omdat wij vonden dat de wet hier wel erg rigide werd toegepast. De belastingdienst verwierp ons bezwaar. We gingen in beroep. De rechtbank honoreerde ons beroep. De belastingdienst bleef bij haar standpunt en tekende beroep aan bij het Gerechtshof te Leeuwarden. Dat stelde ons opnieuw in het gelijk. De staatssecretaris maakte een eind aan de kwestie door af te zien van hoger beroep (!). Hij vond dat het formele recht hier tot onrecht leidde. Het was immers niet de bedoeling van de wetgever om in een geval als dit de kostenaftrek niet toe te staan. Daarmee zijn wij definitief in het gelijk gesteld!

Voor het lezen van de volledige procedure en de reactie van de staatssecretaris: klik hier.


» Bijtelling auto ouder dan 15 jaar ongunstiger

De eerder voorgestelde wijziging voor de bijtelling van auto’s ouder dan 15 jaar, zoals onderstaand opgenomen, leidde tot veel protesten. De bijtelling wordt aangepast en gebaseerd op de dagwaarde van de auto in plaats van de cataloguswaarde. Wel wordt het percentage van de bijtelling verhoogd van 25% naar 35%.

Heeft u een auto van de zaak die ouder is dan 15 jaar dan wordt de bijtelling voor privé gebruik met ingang van 1 januari 2010 gewijzigd. Tot en met het jaar 2009 wordt uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer en niet van de cataloguswaarde voor oldtimers die ouder zijn dan 15 jaar. Vanaf 1 januari 2010 wordt de waarde in het economisch verkeer gehanteerd voor auto s die ouder zijn dan 25 jaar. Voor oldtimers die 24 jaar of nieuwer zijn dient de cataloguswaarde te worden gehanteerd voor de bijtelling.


» Uitstel van betaling belastingen

Komt u door de economische crisis in betalingsproblemen dan kunt u uitstel van betaling voor uw belastingschulden krijgen.

klik hier voor meer informatie (PDF)


» Wet Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelingen
» op 1 juli 2009 in werking getreden

Op 30 juni 2009 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het fiscaal stimuleringspakket van staatssecretaris De Jager. In onderstaand document leest u over de wijzigingen met betrekking tot de vliegbelasting, BTW tarief voor isolatiewerkzaamheden, verlaging VPB tarief en versoepeling verliesverrekening.

klik hier voor meer informatie (PDF)


» Tijdelijke mogelijkheid willekeurige afschrijving 2009 en 2010

Onderstaande maatregel is met een jaar verlengd. Ook op investeringen die in 2010 plaatsvinden mag u, indien u aan onderstaande voorwaarden voldoet, in twee jaar afschrijven.

In het kader van de economische crisis heeft de regering voor ondernemers een tijdelijke mogelijkheid in het leven geroepen investeringen die in 2009 plaatsvinden, in twee jaar af te schrijven.

Nieuwe bedrijfsmiddelen
De regeling staat toe dat ondernemers voor zowel de Inkomstenbelasting als de Vennootschapsbelasting investeringen afschrijven over de jaren 2009 en 2010. Deze willekeurige afschrijving is alleen mogelijk wanneer in 2009 een investeringsverplichting is aangegaan of voortbrengingskosten zijn gemaakt voor nieuwe bedrijfsmiddelen. Onder voortbrengingskosten vallen kosten die u maakt om zelf bedrijfsmiddelen te vervaardigen.

Voorwaarden
- De investeringen of voortbrengingskosten kunnen in twee jaar worden afgeschreven.
  Dit houdt in dat maximaal 50 procent in 2009 en 50 procent in 2010 mag worden afgeschreven.
- Het bedrag van de willekeurige afschrijving mag in totaal niet hoger zijn dan het bedrag dat u in het kader
  van de investeringsverplichting heeft betaald, of het bedrag van de gemaakte voortbrengingskosten.
- Het bedrijfsmiddel moet voor 1 januari 2012 in gebruik zijn genomen.
- Samenloop met andere vormen van willekeurige afschrijving, zoals geldend voor milieubedrijfsmiddelen
  en investeringen door startende ondernemers, is niet mogelijk.

Uitzonderingen
Een aantal bedrijfsmiddelen, waaronder gebouwen, personenauto’s, immateriële activa zoals software, bromfietsen, motorrijwielen en personenauto's en bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk aan derden ter beschikking worden gesteld, zijn uitgesloten van deze regeling.

Taxi's en zeer zuinige personenauto's mogen wel willekeurig worden afgeschreven. Een personenauto geldt als zeer zuinig als de CO2-uitstoot niet meer bedraagt dan 95 gram per kilometer bij dieselmotoren, of niet meer dan 110 gram per kilometer bij andere personenauto's.


» Papieren factuur niet langer nodig

Volgens de staatssecretaris is een papieren factuur niet langer nodig.
Bedrijven mogen vanaf 16 februari 2009 facturen volledig elektronisch versturen.
Voor meer informatie: www.efactureren.info

klik hier voor meer informatie (PDF)


» Premieplicht jongere werknemers

De regeling kleine banen is alweer gewijzigd. De regeling treedt in werking maar wel in beperktere vorm. De regeling geldt alleen voor het jaar 2010. We zetten de regeling voor u uiteen. Voor ‘kleine banen’ geldt geen premieplicht meer voor de werknemersverzekeringen en wordt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet gesteld op 0%. Van een kleine baan is sprake als de werknemer jonger is dan 23 jaar en het loon per maand onder een bepaald bedrag blijft. Voor een 22-jarige is de grens gesteld op € 600 per maand.

Sneller verlies verrekenen
De regeling om sneller verlies te kunnen verrekenen kan niet meer worden toegepast. Op basis van de snellere verliesverrekening zou het mogelijk moeten zijn om verlies te verrekenen op basis van de voorlopige cijfers. Om budgettaire redenen is er geen ruimte meer voor voorlopige verliesverrekening. U zult daarom weer moeten wachten totdat de definitieve aanslag is opgelegd.

Aanpassing onderwijsvrijstelling
Zoals eerder vermeld wordt de onderwijsvrijstelling voor de omzetbelasting aangepast. De vrijstelling is alleen van toepassing indien de opleidingen worden verzorgd door instellingen die zijn genoemd in de bijlage van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs of zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs óf als de instelling is opgenomen in het ‘Register Kort Beroepsonderwijs’. De wijziging zou per 1 januari 2010 in werking treden. In december 2009 was het register nog niet opgericht waardoor ondernemers zich nog niet konden melden. De invoering van de wijziging is daarom uitgesteld tot 1 juli 2010. Voor contracten die voor 1 juli 2010 zijn gesloten is er een overgangsregeling tot 1 januari 2011. Op deze contracten kunnen nog de oude BTW-regels worden toegepast. Van uitstel lijkt geen sprake. We adviseren u daarom de wijziging in de gaten te houden. Naar verwachting is eind maart meer bekend over het Register Kort Beroepsonderwijs.

Extra aandacht voor uitgaven voor levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar
De belastingdienst heeft laten weten bij de controle van de aangifte Inkomstenbelasting 2009 extra aandacht te besteden aan de aftrek voor levensonderhoud kinderen jonger dan 30 jaar.

Voor uw bijdragen in het levensonderhoud van kinderen die geen studiefinanciering of kinderbijslag ontvangen is onder voorwaarden een forfaitaire aftrekpost mogelijk. Vraag ons naar de voorwaarden.